Ειδήσεις

Εθνικά Θέματα

on Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013. Posted in Ειδήσεις

Ιστος ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Εκκλησία δικαιούται να κατακρίνει δημοσία τις αιρέσεις
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ ΙΔΡΥΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ως εκ τούτου δικαιούται π.χ., να κατακρίνει δημοσία τις αιρέσεις, να προειδοποιεί τους πιστούς περί τις επικινδυνότητός τους με οποιοδήποτε μέσον, να ιδρύει αντιαιρετικές υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, με τις οποίες οι κρατικές αρχής υποχρεούνται, να συνεργάζονται, να ζητά την συνδρομή των κρατικών αρχών προς επιβοήθηση του αντιαιρετικού της έργου, να επεμβαίνει σε ευαίσθητους χώρους κρατικής αρμοδιότητος προς ενημέρωση του κοινού όπως π.χ. εις τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τον στρατό κ.λ.π.

Απόφασις Δικαστηρίου

on Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013. Posted in Αποφάσεις Δικαστηρίων, Ειδήσεις

Ἀπόφασις Κ24/2008 τοῦ Πρωτοδικείου τῆς Κῶ,
μέ τήν ὁποίαν ἀπορρίπτεται ἡ καθαίρεσις ὡς ἀνυπόστατος
καί μηδέποτε γενομένη.

Ἡ ἀπόφασις τοῦ δικαστηρίου εἶναι πολυσέλιδος· ἐξ αὐτῆς δημοσιεύομεν τά κυριώτερα σημεῖα ὡς κάτωθι:
α) «... Επομένως, δεν προκύπτει η τήρηση των αναγκαίων, κατά τούς Κανόνες της Εκκλησίας, διαδικαστικών προϋποθέσεων επιβολής της ποινής της καθαίρεσης στον Μητροπολίτη Καλλίνικο, γι’ αυτό και η ως άνω απόφαση της Ιεράς Συνόδου των ΓΟΧ, μή ληφθείσα κατά τους ανωτέρω Κανόνες, δέν είναι έγκυρη, αλλ' ανυπόστατη και ουδέν έννομο αποτέλεσμα παράγει, ο φερόμενος δε ως καθαιρεθείς δι' αυτής ως άνω Μητροπολίτης διατηρεί τόν τίτλο του και δικαιούται να συμμετάσχει στην Ιερά Σύνοδο. Η καθαίρεση του Μητροπολίτη Καλλίνικου εκ της αρχιεροσύνης του δεν είναι σύμφωνη προς τους Ιερούς Κανόνες και ως εκ τούτου θεωρείται ως ουδέποτε γενομένη, αυτός δε φέρων την ιδιότητα του ιερέα, της οποίας δεν εξέπεσε, νομίμως ασκεί τα πνευματικά, λειτουργικά και εν γένει διαχειριστικά του καθήκοντα. Επομένως, δεν προκύπτει θέμα ανυπόστατου του μυστηρίου της βάπτισης της ανήλικης θυγατέρας των αιτούντων Παρασκευής Πατσάλη του Κωνσταντίνου και της Αννας, που τέλεσε ο Μητροπολίτης των ΓOX στη Δωδεκάνησο Καλλίνικος και να κωλύεται εξ αυτού του λόγου η εγγραφή του εν λόγω γεγονότος στα οικιακά ληξιαρχικά βιβλία».