Απόφασις Δικαστηρίου

on Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013. Posted in Αποφάσεις Δικαστηρίων

Ἀπόφασις Κ24/2008 τοῦ Πρωτοδικείου τῆς Κῶ,
μέ τήν ὁποίαν ἀπορρίπτεται ἡ καθαίρεσις ὡς ἀνυπόστατος
καί μηδέποτε γενομένη.

Ἡ ἀπόφασις τοῦ δικαστηρίου εἶναι πολυσέλιδος· ἐξ αὐτῆς δημοσιεύομεν τά κυριώτερα σημεῖα ὡς κάτωθι:
α) «... Επομένως, δεν προκύπτει η τήρηση των αναγκαίων, κατά τούς Κανόνες της Εκκλησίας, διαδικαστικών προϋποθέσεων επιβολής της ποινής της καθαίρεσης στον Μητροπολίτη Καλλίνικο, γι’ αυτό και η ως άνω απόφαση της Ιεράς Συνόδου των ΓΟΧ, μή ληφθείσα κατά τους ανωτέρω Κανόνες, δέν είναι έγκυρη, αλλ' ανυπόστατη και ουδέν έννομο αποτέλεσμα παράγει, ο φερόμενος δε ως καθαιρεθείς δι' αυτής ως άνω Μητροπολίτης διατηρεί τόν τίτλο του και δικαιούται να συμμετάσχει στην Ιερά Σύνοδο. Η καθαίρεση του Μητροπολίτη Καλλίνικου εκ της αρχιεροσύνης του δεν είναι σύμφωνη προς τους Ιερούς Κανόνες και ως εκ τούτου θεωρείται ως ουδέποτε γενομένη, αυτός δε φέρων την ιδιότητα του ιερέα, της οποίας δεν εξέπεσε, νομίμως ασκεί τα πνευματικά, λειτουργικά και εν γένει διαχειριστικά του καθήκοντα. Επομένως, δεν προκύπτει θέμα ανυπόστατου του μυστηρίου της βάπτισης της ανήλικης θυγατέρας των αιτούντων Παρασκευής Πατσάλη του Κωνσταντίνου και της Αννας, που τέλεσε ο Μητροπολίτης των ΓOX στη Δωδεκάνησο Καλλί-νικος και να κωλύεται εξ αυτού του λόγου η εγγραφή του εν λόγω γεγονότος στα οικιακά ληξιαρχικά βιβλία».

β) Η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζει τη θρησκευτική ιδιότητα των κληρικών και μοναχών των Γ.Ο.Χ. και επεκτείνει και σ’ αυτούς ορισμένες διευκολύνσεις, τις οποίες παρέχει στους αντίστοιχους κληρικούς και μονα-χούς της ΕτΕ. Έτσι, επεξέτεινε και σ’ αυτούς την απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσεως (άρθρο 6 § 1 γ΄Ν 1763/1988, ΣτΕ 494/1997 ό.π.) και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη...».
Τό σχόλιόν μας 
Τήν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου, ἐδημοσίευσε ὁ ἔντυπος καί ἠλεκτρονικός τύπος τῆς ἐφημ. «Ἀργώ» τῆς Καλύμνου καί ἡ «Νησιώτικη Διαδρομή». 
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γ.Ο.Χ. Δωδεκανήσου, ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος Πυθαρίου Καλύμνου, ἡ Ἱ. Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μεσοβούνου Καλύμνου, οἱ Ρόδιοι Γ.Ο.Χ., οἱ Γ.Ο.Χ. τῆς Κῶ, ἀλλά καί τῆς Λέρου, εὐχαριστοῦν τήν δικηγόρον κ. Νομική Κυπραίου, ἡ ὁποία ἀπό μόνη της προσεφέρθη νά βοηθήση τόν Μητροπολίτην Δωδεκανήσου κ. Καλλίνικον, χωρίς μάλιστα καμμία ἀμοιβή, πληροφορηθεῖσα ἀπό τάς ἀδελφάς τῆς Μονῆς, τήν ἄδικον καθαίρεσίν του. Πράγματι ὁ Κύριος τήν ἐφώτισεν, διότι οἱ ἄλλοι δικηγόροι ἀπό τήν Κάλυμνον, τήν Κῶ, ἀλλά καί τήν Ρόδον, δέν ἤθελον νά ἀναλάβουν τήν ὑπόθεσιν, διότι ὡς μᾶς ἐδήλωσαν, δέν γνωρίζουν ἐπαρκῶς τό ἐκκλησιαστικόν Δίκαιον, ἀλλά καί εἰδικώτερον τό καθεστώς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Εὖγε λοιπόν εἰς τήν κ. Νομική Κυπραίου διά τό κατόρθωμά της καί θά ἔχη καί τόν ἀνάλογον μισθόν ἀπό τόν Δίκαιον μισθαποδότην Κύριον, ὁ ὁποῖος ἀνταμείβει ἀκόμη καί διά ἕνα ποτήριον ψυχροῦ ὕδατος. 
Καί ἀντιθέτως, ὅσοι ἠναντιώθησαν εἰς αὐτήν τήν καταχώρισιν τοῦ μυστηρίου τῆς βαπτίσεως, θά ἔχουν καί αὐτοί τόν ἀνάλογον μισθόν τῆς ἀδικίας των.