Ποῖος εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός τῶν Ὀρθοδόξων

on Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013. Posted in Δογματικά

   Ἡ Θ. Γραφή μᾶς δογματίζει ὅτι ὁ Θεός εἶναι Ἕνας: «...ἀλλ᾿ ἡμῖν εἷς ὁ Θεός ὁ Πατήρ» (Α΄ Κορ. Η΄, 6). Καί ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ἐξηγεῖ, τί εἶναι ὁ Πατήρ: «Πνεῦμα ὁ Θεός» (Ἰω.δ΄24). Δηλαδή ὁ «Πατήρ» εἶναι θεία Φύσις, θεία Οὐσία, αὐτό δηλοῖ τό «Πνεῦμα».  Καί αὐτή ἡ θεία Οὐσία τοῦ Πατρός ἔχει τήν ἰδιότητα νά γεννᾶ Οὐσίαν, τήν Ὑπόστασιν τοῦ Υἱοῦ, καί νά ἐκπορεύη ἐπίσης Οὐσίαν, τήν Ὑπόστασιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί αὐτά τά δύο θ. Πρόσωπα μᾶς τά διαβεβαιοῖ ἡ θ. Γραφή, ὅτι προέρχονται ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός «καί φωνή ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός αὐτοῦ ἀκούετε» (Λουκ. θ΄, 35), «ὁ δέ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ὁ πέμψει ὁ πατήρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καί ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἅ εἶπον ὑμῖν » (Ἰω. ιδ΄, 26).

«Οὐδείς ἀγαθός, εἰ μή εἷς ὁ Θεός»

on Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013. Posted in Ἀντιαιρετικά

   Ὁ Θεός εἶναι θεία Φύσις, θεία Οὐσία*, αὐτό δηλοῖ τό «Πνεῦμα ὁ Θεός» καί εἶναι Πνεῦμα ἀγαθό, ὑπεράγαθο καί ὡς ἐκ τούτου δέν ἠθέλησε νά παραμένη αἰωνίως μόνος Του, ἀλλά κινούμενος ἀπό ὑπερβολική ἀγαθότητα ἐδημιούργησε τά λογικά κτίσματά Του, προκειμένου νά συμμετέχουν τῶν θείων Του δωρεῶν, ὡς μᾶς ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Ἐπεί οὖν ὁ ἀγαθός καί ὑπεράγαθος Θεός οὐκ ἠρκέσθη τῇ ἑαυτοῦ θεωρίᾳ, ἀλλ’ ὑπερβολῇ ἀγαθότητος εὐδόκησε γενέσθαι τινά τά εὐεργετηθησόμενα καί μεθέξοντα τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος...» («Ἔκδοσις Ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου  πίστεως» Κεφ. 16).

Ἔχουν οἱ νεοημερολογῖται μυστήρια;

on Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013. Posted in Ἐκκλησιαστικά

Ἔχουν οἱ νεοημερολογῖται μυστήρια;

 
Πρῶτον: Ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ θά μᾶς ἀπαντήση τό Στόμα Χριστοῦ, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅπως  ἀποκαλεῖται ἀπ᾿ ὅλους τούς ἁγίους. Μᾶς γράφει λοιπόν τά ἑξῆς : «ἀλλά καί ἐάν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλ.α΄, 8).  Ἐρωτῶμεν καλόπιστα, ὅσοι ἔχουν ἀνάθεμα ἔχουν καί μυστήρια; Ποῖοι λοιπόν ἀλλοιώνουν σήμερον αὐτήν τήν διδαχήν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων;  Δέν εἶναι οἱ συμμετέχοντες οἰκουμενισταί νεοημερολογῖται κληρικοί, καί συμπροσευχόμενοι μετά τῶν ἀλλοθρήσκων; Δέν εἶναι αὐτοί οἱ συμπροσευχόμενοι μετά τῶν μασόνων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι δέν πιστεύουν τόν Χριστόν ὡς ἀληθινόν Θεόν, καταπατῶντας οὕτως τήν ἀνωτέρω διδαχήν τοῦ ἀποστόλου Παύλου; Ναί ἤ ὄχι; Βεβαίως καί εἶναι, διότι ὅλοι αὐτοί ἀλλοιώνουν τήν διδαχήν τοῦ Κυρίου μας. Ἄρα, ὅλοι αὐτοί οἱ εὑρισκόμενοι εἰς τό ἀνάθεμα, πῶς εἶσθε βέβαιοι ὅτι ἔχουν ἔγκυρα τά μυστήριά των;

«Πνεῦμα ὁ Θεός» (Ἰω.δ΄24)

on Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013. Posted in Θεολογικά

Καί Αὐτό εἶναι ἄπειρον καί πῶς εἶναι δυνατόν νά καθορᾶται ἀπό τά λογικά πεπερασμένα κτίσματά Του;

Ἄρα, φύσει ἀδύνατον «πεπερασμένον ὄν ἰδεῖν τόν ἄπειρον τῇ Οὐσίᾳ Θεόν». Ὅμως, προαιωνίως πρός τόν σκοπόν αὐτόν προώρισε καί τήν μορφήν, τό πῶς θά καθορᾶται ἀπό τά λογικά κτίσματά Του, δηλαδή τό πῶς νά εἰκονίζεται ὁ ἄπειρος Θεός, ἔτσι ὥστε νά δυνηθοῦν νά τόν βλέπουν καί οἱ Ἄγγελοί Του. Ἑπομένως «οὐδενός ἕνεκα» ἐπέλεξε τήν ἀνθρωπίνην μορφήν, «Ὁρᾶτε μή καταφρονήσητε ἑνός τῶν μικρῶν τούτων λέγω γάρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διά παντός βλέπουσι τό πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ιη΄, 10).