«Ἀπολογία» τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου

on Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015. Posted in Δογματικά

Εἶναι πράγματι ἀπορίας ἄξιον, ἐξ αἰτίας ἑνός λάθους πόσας καί ποίας κακοδοξίας περιέχει ἡ «ΑΠΟΛΟΓΙΑ» τοῦ ἁγίου Νικοδήμου.
    1) Πρώτη ἐσφαλμένη ἄποψις: «Ἄν εἷς καί μόνος ἁπλῶς τῶν σωζομένων ἦτο ἱκανός νά εὐχαριστήση τόν Θεόν, ἤ ὅλοι ὁμοῦ οἱ ἄλλοι, οἵτινες ἔμελλον νά ἀπολεσθῶσιν· ...»(ΑΠΟΛΟΓΙΑ) .
    Ὁ Κύριος ἀντικρούει τούς κατωτέρω λόγους ὅταν εἶπεν: «Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως ὅτου εὕρῃ; καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ τὰς γείτονας λέγουσα· συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. οὕτω, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι»(Λουκ. ΙΕ΄, 8, 9).