Articles in Category: Ἑρμηνευτικά

Ἡ πραγματική δικτατορία τῆς κάρτας τοῦ πολίτη μέ τό 666 καί αἱ ἐπιτακτικαί φράσεις εἰς τό Πάτερ ἡμῶν!

on Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2019. Posted in Ἑρμηνευτικά

Ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Δωδεκανήσου κ. Καλλινίκου
Κάλυμνος 9-11-2019

Εἰς τάς ἡμέρας μας, πίσω ἀπό τάς λέξεις, Δημοκρατία, Ἐλευθερία, ἀνθρώπινα Δικαιώματα κρύβεται ἡ δικτατορία τοῦ σατανᾶ, καθώς θῦμα του ὁ ἄνθρωπος, ἐπιχειρεῖ εἰς τήν ἀρχήν σιγά σιγά καί μεθοδικά, καί ἀργότερον διά τῆς βίας νά πολιτογραφήση τούς πάντας εἰς τό ὄνομά του «καί ποιεῖ πάντας τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς καί τούς ἐλευθέρους καί τούς δούλους ἵνα δώσωσι αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγορᾶσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ … καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ 666»(Ἀποκ. ΙΓ΄,16-18).
Ἐν ἀντιθέσει μέ τήν δικτατορία τοῦ σατανᾶ καί τούς ἀνθρώπους ὑπηκόους του, ὁ Θεός ἄν καί παντοδύναμος δέν ἐχρησιμοποίησε ποτέ βία, οὔτε εἰς τούς Ἀγγέλους Του εἰς τόν οὐρανόν, ἀλλ᾿οὔτε καί εἰς τούς ἀνθρώπους «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν». Ἐλεύθεροι ἐδημιουργήθησαν καί οἱ Ἄγγελοι καί οἱ ἄνθρωποι.

Ὄχι μόνον ἐλεύθερον ἐδημιούργησε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, ἀλλά καί ὅταν ἀκόμη θέλει νά τόν εὐεργετήση, ζητεῖ τήν ἄδειάν του, «θέλεις ὑγιής γενέσθαι;» (Ἰωάν. Ε΄, 6) Χαρακτηριστικῶς αὐτό τό βλέπομεν καί εἰς τήν προσευχήν «τοῦ Πάτερ ἡμῶν», σεβόμενος τό αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου, τό ὁποῖον τοῦ ἐδόθη εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, μᾶς προτρέπει νά τοῦ δώσωμεν τήν ἄδειαν διά τῆς προσευχῆς, ὄχι ἱκετευτικῶς, ἀλλά μέ παρρησία καί προστακτικῶς, ὡς θά ἐξηγήσωμεν κατωτέρω, νά ζητήσωμεν νά κάμει ὁ Θεός δι᾿ἡμᾶς, αὐτά τά ὁποῖα Ἐκεῖνος ἐπιθυμεῖ.

Οἱ πολιτικοί Ἄρχοντες οἱ ἐργαζόμενοι τήν ἀδικίαν καί οἱ χαρισματοῦχοι κληρικοί οἱ ἐργαζόμενοι τήν ἀνομίαν, ἀπορρίπτονται ἀπό τόν Κύριον κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως.

on Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2020. Posted in Ἑρμηνευτικά

Ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Δωδεκανήσου κ. Καλλινίκου.
Καλά Χριστούγεννα καί εὐλογημένο τό Νέον Ἔτος 2020.
Κάλυμνος 18/12/2019.

Α) Ἡ ἐξουσία ἐνῶ ἐδόθη ἀπό τόν Θεόν εἰς τούς πολιτικούς Ἄρχοντας διά νά κυβερνοῦν τόν λαόν τοῦ Θεοῦ μέ δικαιοσύνην, ὅμως αὐτοί ἠγνόησαν τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ καί πράττουν ὡσάν τούς τότε Γραμματεῖς καί Φαρισαίους εἰς τήν ἐποχήν τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐψήφιζαν ἐν γνώσει των νόμους ἀδίκους καί δυσβαστάκτους διά τόν πτωχόν λαόν, ὁ ὁποῖος ὑπέφερεν, ἐνῶ οἱ ἴδιοι ἀπελάμβανον ὑψηλούς μισθούς καί ἀφορολογήτους. Εἰς τόν λαόν ἔδιδαν μόνον ὑποσχέσεις ἀπραγματοποιήτους.
      Λέγει λοιπόν ὁ Κύριος διαχρονικῶς εἰς τούς ἐργαζομένους τήν ἀδικίαν, πολιτικούς Ἄρχοντας καί μή: αὐτά τά ὁποῖα εἶπα εἰς τούς τότε προεστώτας Γραμματεῖς καί Φαρισαίους, ἀφοροῦν καί ἐσᾶς, δηλαδή, ὅταν θά παραστῆτε ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως, καί θά κλείση ἡ θύρα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, τότε ἐσεῖς θά εἴπητε Κύριε Κύριε ἄνοιξέ μας καί ὁ Κύριος θά σᾶς ἀπαντήση, δέν σᾶς γνωρίζω ἀπό ποῦ εἶσθε (δέν εἶσθε ἰδικοί μου), τότε θά ἀρχίσετε νά λέγετε, ἐφάγομεν καί ἐπίομεν ἔμπροσθέν σου καί εἰς τάς πλατείας μᾶς ἐδίδαξες καί θά εἴπει, σᾶς λέγω ὅτι δέν σᾶς γνωρίζω ἀπό ποῦ εἶσθε, φύγετε ἀπ᾿ ἐμοῦ ὅλοι οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας κ.λ.π.Τό σχετικόν χωρίον: «Κύριε Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. τότε ἄρξεσθε λέγειν· ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας· καὶ ἐρεῖ· λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας. ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων…» (Λουκ.ΙΓ΄24,28).

Ὁ παρεξηγημένος σκοπός τῆς παραβολῆς τοῦ σπορέως, ἀπό τούς ἑρμηνευτάς τῆς Κ.Δ.

on Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021. Posted in Ἑρμηνευτικά

Ποῖος ἐτύφλωσεν τούς σημερινούς πολιτικούς Ἄρχοντας τῆς Ἑλλάδος
καί ἐνῶ ἔχουν ἀνοικτά τά μάτια των καί βλέπουν ὅτι ἐγκληματοῦν κατά τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, εἶναι τυφλοί καί δέν τό βλέπουν;! Καί ἐνῶ ἔχουν αὐτιά καί ἀκούουν τήν διαμαρτυρίαν τοῦ λαοῦ, δέν κατανοοῦν τήν δυστυχίαν του καί ἀνταποκρίνονται μέ τήν βίαν τῆς <δημοκρατίας των>, μέ τόν ἐξαναγκασμόν πρός πειθαρχίαν διά τήν μεγαλυτέραν ἐξαθλίωσίν του;

Τήν ἀπάντησιν θά μᾶς τήν δώσει ἡ κατωτέρω παραβολή τοῦ Κυρίου.

Ὁ παρεξηγημένος σκοπός τῆς παραβολῆς τοῦ σπορέως, ἀπό τούς ἑρμηνευτάς τῆς Κ.Δ. (Μάρκ. κεφ Δ΄ 10-12).

Ὑπό τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ Δωδ/σου κ. Καλλινίκου

Κάλυμνος 23--10--2021

<Ὅτε δέ ἐγένετο κατά μόνας, ἠρώτησαν αὐτόν οἱ περί αὐτόν σύν τοῖς δώδεκα τήν παραβολήν,
Καί ἔλεγεν αὐτοῖς· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ· ἐκείνοις δέ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τά πάντα γίνεται, ἵνα βλέποντες βλέπωσι καί μή ἴδωσι καί ἀκούοντες ἀκούωσι καί μή συνιῶσι, μήποτε ἐπιστρέψωσι καί ἀφεθῇ αὐτοῖς τά ἁμαρτήματα> (Μάρκ. κεφ Δ΄ 10-12).