Τί σημαίνει ἡ λέξις «ἔθνη» κατά τήν Ἁγία Γραφή;

on Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019. Posted in Ἑρμηνευτικά

Τί σημαίνει ἡ λέξις «ἔθνη» κατά τήν Ἁγία Γραφή;

« …μή οὖν μεριμνήσετε λέγοντες, τί φάγωμεν ἤ τί ποίωμεν ἤ τί περιβαλώμεθα; πάντα γάρ ταῦτα τά ἔθνη ἐπιζητεῖ…» (Ματθ.στ΄31-32).

Διά νά ἐξηγήση κανείς τήν κάθε λέξιν τῆς ἁγίας Γραφῆς, δέν εἶναι τόσον εὔκολον ὅπως φαίνεται. Ἡ λέξις «ἔθνη», ἄλλοτε σημαίνει τά εἰδωλολατρικά ἔθνη «οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν δαιμόνια», καί ἄλλοτε πάλιν ἡ λέξις «ἔθνη» σημαίνει ὅλον τόν κόσμον «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος».

Ὁ Θεός ἐχώρισεν τόν κόσμον εἰς ἔθνη, ὅπως τοῦτο γίνεται φανερόν εἰς τό κοντάκιον τῆς Πεντηκοστῆς: «Ὅτε καταβάς τάς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος·…» Δηλαδή  τό κοντάκιον μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Θεός ἐσύγχυσε τάς γλώσσας τῶν κατασκευαστῶν τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ, μέ ἀποτέλεσμα νά καταστῆ ἀδύνατος ἡ ὁλοκλήρωσίς του, καί αὐτοί νά διασπαροῦν εἰς ὅλον τόν τότε γνωστόν κόσμον (δηλαδή εἰς ὅλα τά ἔθνη).

Καί ἀλλοῦ λέγει: «ἐγνώρισεν Κύριος (ὁ Θεός Πατήρ) τό σωτήριον αὐτοῦ (τόν Χριστόν, τόν Υἱόν Του) ἐναντίον τῶν ἐθνῶν», καί εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν «ἔθνη» ἐννοεῖ ὅλον τόν κόσμον. Τοῦτο γίνεται φανερόν ἀπό τό χωρίον «καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπό Ἱερουσαλήμ».

Ἐνῶ, εἰς τό ἐν προκειμένῳ εὐαγγελικό χωρίον, «ἔθνη» ἐννοεῖ τά εἰδωλολατρικά ἔθνη τά ὁποῖα ἐπειδή δέν πιστεύουν εἰς τόν Θεόν, δέν βλέπουν ἄλλα ἀγαθά, παρά μόνον τά παρόντα καί δι᾿ αὐτά ζοῦν καί φροντίζουν, ἐσεῖς ὅμως, μᾶς λέγει  πρέπει νά διαφέρετε ἀπό αὐτά διότι σᾶς φροντίζει ὁ Οὐράνιος Πατέρας σας. Καί ἡ φροντίδα σας θά πρέπει νά εἶναι σύμφωνα μέ ὅσα γράφει ὁ Ἀπόστολός μου «ἔχοντες δέ διατροφάς καί σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα.οἱ δέ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμόν καί παγίδα καί ἐπιθυμίας πολλάς ἀνοήτους καί βλαβεράς,αἵτινες βυθίζουσι τούς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καί ἀπώλειαν»(Α΄Τιμ.8-10). Φροντίσετε λοιπόν περισσότερον νά πλουτίσετε μέ ἐπουράνια καί αἰώνια ἀγαθά, διότι εἶσθε παιδιά μου, ἐνῶ οἱ ἄλλοι λαοί, εἶναι ἁπλῶς πλάσματά μου.

                                           +   Ὁ Δωδεκανήσου Καλλίνικος