ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

on Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017. Posted in Ἐκκλησιαστικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΑΦΥΠΝΙΣΙΝ
 πρός τούς Ἁγιορείτας Πατέρας

Τό πόσον μῖσος ἔχουν οἱ οἰκουμενισταί ἀρχιερεῖς κατά τῆς ὀρθοδοξίας, τοῦτο ἔγινε πλέον φανερόν ἀπό τήν ποινήν τῶν 20 ἐτῶν κάθειρξις χωρίς ἀναστολήν μάλιστα, εἰς τόν Ἡγούμενον Μεθόδιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου. Ὅσον ἐμπαθεῖς καί ἐάν εἶναι οἱ δικασταί, ἀπό μόνοι των δέν ἐκινήθησαν.
    Ἡ ἀγάπη των πρός τήν αἵρεσιν τοῦ οἰκουμενισμοῦ, εἶναι τό μῖσος τοῦ διαβόλου πρός τήν ὀρθοδοξίαν. Ὅλος ὁ Ἑλληνικός λαός, πληροφορηθείς τήν ποινήν τῶν 20 ἐτῶν κάθειρξις  χωρίς μάλιστα ἀναστολήν, ἔκανε τόν σταυρόν του καί ἔλεγε; Ποῖον ἄραγε ἔγκλημα ἔκαμε αὐτός ὁ ἡγούμενος; Πορνεία, ὁμοφυλοφιλία, φόνο, κλοπή; Ὄχι, τίποτε ἀπ᾿ ὅλα αὐτά. Ποτέ ἀπό Ἕλληνας δικαστάς δέν ἔχομεν ἀκούσει τόσον μεγάλη ποινή εἰς τά ἀνωτέρω ἐγκλήματα. Ὅμως τώρα διά μία μολότοφ ἔβαλαν τόσον μεγάλη ποινή; Ὁ κόσμος ἀπορεῖ, μήπως οἱ δικασταί δέν εἶναι Ἕλληνες;

 

 

Ὁ Χριστός δέν εἶπεν «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν...» (Ματθ. ΙΣΤ΄ 24; Ἐπαναλαμβάνεται καί εἰς τάς ἡμέρας μας ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσι» (Ἰω. ΙΕ', 20) «καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου·»(Ματθ. Ι΄, 22).
    Διερωτώμεθα ὅμως, οἱ ὑπόλοιποι ἡγούμενοι τῶν ἄλλων Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄ-ρους δέν ἔχουν συνείδησιν; Διατί δέν διαμαρτύρονται καί νά εἴπουν εἰς τόν Πατριάρχην ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου δέν ἔχουν νά κερδίσουν τίποτε ἀπό τήν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ἁπλῶς κάνουν ὑπακοήν εἰς τήν ἀνωτέρα ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας[Ἡ Ἐκκλησία ᾖναι ἀλάνθαστος καί ἀναμάρτητος. Ἡ γάρ Ἐκκλησία, ἧς πρόσωπον ἐπέχει ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος, στύλος καί ἐδραίωμα εἶναι τῆς ἀληθείας κατά τόν Παῦλον (Τιμ. Γ΄,15)](Βλ. Προλεγόμενα Α΄Οἰκουμ. Συνόδου). Ὅπως ἐξ ἄλλου καί οἱ δικασταί κάνουν καί αὐτοί ὑπακοήν εἰς τούς νόμους τοῦ Κράτους. Πῶς λοιπόν θεωροῦνται ὅτι ἐγκληματοῦν οἱ Ἐσφιγμενῖται; Ἐάν ναί, τότε ἐγκληματοῦν καί οἱ δικασταί, διότι ἐφαρμόζουν τούς νόμους τοῦ Κράτους. Αὐτά ὅμως εἶναι παράλογα πράγματα. Ὡς φαίνεται ζοῦμεν τήν ἐποχήν τοῦ παραλόγου διά νά μήν εἴπωμεν εἰς τήν Ἑλλάδα τοῦ παραλόγου καί δικαιώσομεν τόν τότε πρωθυπουργόν τῆς Χώρας Κων/νον Καραμανλῆ, ὁ ὁποῖος ἐν ζωῇ εὑρισκόμενος εἶπε ὅτι «Αυτή η χώρα είναι ένα απέραντο τρελοκομείο».
    Οἱ Πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου ὀφείλουν πρωτίστως ὑπακοήν εἰς τήν Ἐκκλησίαν-εἰς τόν Χριστόν, καί ὄχι εἰς ἀνθρώπους. Ὁ Πατριάρχης εἶναι ἄνθρωπος καί κάνει αὐτά πού θέλει αὐτός, καί ὄχι αὐτά τά ὁποῖα θέλει ὁ Χριστός. Ἀπό ποῦ λοιπόν ἀπορρέει, ὅτι θά πρέπει νά τόν μνημονεύουν; Ὅπως ἐξ ἄλλου καί οἱ δικασταί κάνουν καί αὐτοί ὑπακοήν εἰς τούς νόμους τοῦ Κράτους. Πῶς λοιπόν θεωροῦνται ὅτι ἐγκληματοῦν οἱ Ἐσφιγμενῖται;
    Μᾶς ἐγκωμιάζει ὁ κ. Βαρθολομαῖος τήν ἀγάπην, περισσότερη ὅμως ἀγάπην ἀπ᾿ αὐτόν εἶχε ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ Παῦλος, ὅπως καί ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής, οἱ ὁποῖοι ἔγραψαν περί αἱρετικῶν, μάλιστα ἔθεσαν καί ἀνάθε-μα. Ἄρα κατά τόν κ. Βαρθολομαῖον οἱ προαναφερθέντες ἀπόστολοι ἔχουν μῖσος καί μόνον αὐτός ἔχει τήν ἀληθινήν ἀγάπην, δι᾿ αὐτόν τόν λόγον διώχνει τούς Ἐσφιγμενίτας ἀπό τήν Μονή των καί ἄς πεθάνουν. Αὐτό κατά τόν Πατριάρχην λέγεται ἀγάπη Χριστοῦ!!!
    Διερωτώμεθα ἆρα γε πιστεύει εἰς τόν Χριστόν;